پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

صفحه کاربران ویژه - خروج
مرتب سازی بر اساس
 

تقدّم بر امام در أفعال نماز [تبعیت از امام ]

پرسش : آیا ماموم می تواند زودتر از امام کارهای نماز را انجام دهد؟
پاسخ : رکوع و سجده قبل از امام جایز نیست،(یعنی نماز باطل است) و ماموم بايد كارهاى نماز را مانند ركوع و سجود جلوتر از امام انجام ندهد، بلكه همراه امام يا كمى بعد از او به جا آورد.

حکم نمازهای که مأموم قبل از امام تکبیرةالإحرام را گفته است [تبعیت از امام ]

پرسش : مأمومی که از روی جهل، تکبیرةالإحرام را قبل از امام گفته باشد نمازهای گذشته او چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر جاهل قاصر بوده است نمازهای گذشته او صحیح است.

خواندن سهوی تسبیحات اربعه به جای حمد توسط مأموم [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر در نمازجماعت، امام در رکعت سوم و مأموم در رکعت دوم باشد و مأموم به طور سهوی به جای سوره حمد، تسبیحات اربعه را بخواند چه حکمی دارد؟
پاسخ : در صورتی که مأموم بعد از رکوع متوجه شود نماز او صحیح است.

گفتن تشهد و سلام قبل از امام جماعت [تبعیت از امام ]

پرسش : آیا ماموم میتواند قبل از امام تشهد و سلام را بگوید؟
پاسخ : اشکالی ندارد هر چند بهتر این است که مقدم نشود.

وظیفه کسی که زود تر از امام سر از رکوع برداشته [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر ماموم سهوا پیش از امام سر از رکوع بردارد وظیفه چیست؟
پاسخ : اگر ماموم سهوا پيش از امام سر از ركوع بردارد بايد دوباره به ركوع برود و با امام سربردارد و زيادى ركوع در اينجا نماز را باطل نمى‏كند، ولى اگر به ركوع برگردد و پيش از آن‏كه به ركوع برسد امام سر بردارد نمازش باطل است.

گفتن تکبیرةالاحرام و اذکار نماز پیش از امام [تبعیت از امام ]

پرسش : آیا ماموم می تواند اذکار نماز را پیش از امام بگوید؟
پاسخ : ماموم نبايد تکبیره الاحرام را پيش از امام بگويد، ولى در ذكرهاى ديگر مانع ندارد، هرچند احتياط مستحب آن است كه اگر صداى امام را بشنود پيش از او نگويد.

عقب ماندن از امام جماعت به مقدار یک رکن [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر ماموم یک رکن از امام عقب بیفتد حکم چیست؟
پاسخ : در صورتی که یک رکن عقب بماند ادامه نماز را به صورت فرادا می خواند و بعد احتیاطا نماز را اعاده می کند.

تکلیف نماز مأمومی که تبعیت از خطای امام کرده [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر در نماز جماعت امام اشتباهی نماز را سلام بدهد و ماموم بداند که امام اشتباه کرده و آقایان هم به امام نفهمانند حکم ماموم زنی که نماز را ادامه داده و درست سلام داده چیست؟
پاسخ : نماز او صحیح است و باید ادامه دهد و در صورتی که امام جماعت و مامومین بلافاصله متوجه شوند و برخیزند و ادامه دهند نماز آنها نیز صحیح است.

عدم جواز تبعيت مأموم در صورت خطاى امام [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر امام در جایی که تشهد یا قنوت ندارد سهوا تشهد یا قنوت بخواند وظیفه ماموم چیست؟
پاسخ : اگر امام در ركعتى كه تشهد ندارد اشتباهاً تشهد بخواند، يا در ركعتى كه قنوت ندارد اشتباهاً قنوت بخواند، مأموم نبايد تشهد و قنوت را بخواند، ولى نمى‏تواند پيش از امام برخيزد، يا پيش از امام به ركوع رود، بلكه بايد مطلب را با علامت و اشاره‏اى به او حالى كند، و اگر نشد صبر كند تا امام تشهد و قنوت را تمام كند و بقيّه نماز را با او بخواند.

وظيفه کسي که زود تر از امام سر از سجده برداشته [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر ماموم سهوا زودتر از امام سر از سجده بردارد تکلیف چیست؟
پاسخ : هرگاه ماموم خيال مى‏كرد امام سر از سجده برداشته، او هم سر از سجده برداشت، بايد دوباره به سجده برود و اگر اين كار در هر دو سجده واقع شود زيادى دو سجده كه ركن است نماز را در اينجا باطل نمى‏كند، امّا اگر به سجده برگردد در حالى كه در همان لحظه امام سر از سجده برداشته است، اگر در يك سجده چنين اتفاق افتد نمازش صحيح است و اگر در دو سجده باهم باشد نمازش باطل مى‏شود.

وظيفه کسي که قبل از امام به رکوع رفته [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر ماموم سهوا زوتر ازامام به رکوع برود تکلیف چیست؟
پاسخ : هرگاه ماموم سهواً قبل از امام به ركوع رود و طورى باشد كه اگر سر بردارد به مقدارى از قرائت امام مى‏رسد بايد برگردد و قرائت امام را درك كند و با او به ركوع رود و هرگاه مى‏داند به چيزى از قرائت امام نمى‏رسد احتياط واجب آن است كه سر بردارد و با امام نماز را تمام كند و نماز را دوباره بخواند. البته اگر هنگامی که امام مشغول گفتن الله اکبر قبل از رکوع است و فوراً امام به رکوع می رود اگر ماموم سهواً قبل از امام به رکوع برود تکلیفی ندارد و نماز او صحیح است.

مواردي که مأموم مي بايست برگردد و عمداً برنگشته [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر در نماز جماعت عمدا زودتر از امام افعال نماز را انجام دهد و برنگردد آیا فقط گناه کرده و یا نمازش باطل است؟ و اگر نماز باطل بوده و از مسئله خبر نداشته آیا نمازش را قضا کند یا نه؟
پاسخ : به طور کلی در تمام مواردى كه مأموم بايد برگردد اگر عمداً برنگردد نمازش اشكال دارد.

رها کردن حمد برای رسیدن به رکوع امام [تبعیت از امام ]

پرسش : فردی در نمازهای جماعتی که در رکعت سوم یا چهارم اقتدا میکرده است، حمد را که میخوانده تا امام رکوع می رفته، او حمد را قطع میکرده (تمام نمیکرده)و با امام به رکوع میرفته است، آیا نمازهای خوانده شده را باید قضا نماید؟
پاسخ : اگر جاهل قاصر بوده نمازهای سابق صحیح است ولی از این به بعد مراعات نماید.

رسیدن به رکوع امام جماعت تصریح شده احادیث [تبعیت از امام ]

پرسش : با توجه به اینکه در نماز جماعت اگر تبعیت عرفی از بین نرفته باشد نماز ماموم به جماعت صحیح است، پس مساله 1252بیان مصداق است؟
پاسخ : رسیدن به رکوع تنها بیان مصداق نیست بلکه در نص و حدیث وارد شده است.

حکم نماز در صورت ترک سوره و عدم درک رکوع امام [تبعیت از امام ]

پرسش : مأمومی که یک رکعت از امام عقب است و برای رسیدن به رکوع رکعت سوم امام سوره را ترک می کند و تا بخواهد به رکوع برود امام سر از رکوع بر می دارد با توجه به این که به رکوع امام نرسیده و سوره را نیز ترک کرده نمازش صحیح است؟
پاسخ : نماز را ادامه می دهد و احتیاطا دوباره می خواند.

رها کردن تسبیحات اربعه برای درک رکوع امام [تبعیت از امام ]

پرسش : اگردررکعت سوم نمازجماعت فقط دو مرتبه تسبیحات گفته باشیم وامام به رکوع رود تکلیف چیست؟
پاسخ : در فرض سؤال می تواند همراه امام به رکوع برود.

وظیفه مأمومی که در جماعت فقط تکبیرة الاحرام گفته [تبعیت از امام ]

پرسش : کسی که به امام اقتدا کرده و تنها تکبیرة الاحرام آنرا می گفته ولی سهوا درکل نماز هیچ ذکری را نمی خوانده و فقط در حرکات نماز از امام تبعیت کرده، نمازش چه حکمی دارد؟
پاسخ : اگر سهوا باشد نمازهای سابق صحیح است.

اطلاع از خواندن تسبیحات قبل از رکوع رکعت دوم و ادامه نماز توسط امام [تبعیت از امام ]

پرسش : امام جماعتی در رکعت دوم تسبیحات اربعه را خوانده و قبل از قنوت شک کرده که در رکعت دوم است یا سوم؛ و با گفتن تکبیر متوجه می شود که مأمومین قنوت می خوانند؛ و امام هم قنوت را خوانده و ادامه نماز. حال تکلیف امام جماعت چیست؟ و آنهای که متوجه اشتباه امام جماعت شده اند چیست و حکم نمازشان چیست؟
پاسخ : امام و مامومینی که متوجه اشتباه امام شده و نماز را ادامه داده اند باید اعاده کنند اما مامومینی که بعد از نماز متوجه شده اند نمازشان صحیح است.

وظیفه مأموم در صورت خواندن قنوت اشتباهی توسط امام [تبعیت از امام ]

پرسش : هنگامی که امام در رکعت اول بعد ازحمد و سوره اشتباها قنوت بگیرد در این صورت ا گرمأموم ناخودآگاه به رکوع رود آیا باید برگردد و اگر برنگردد و در رکوع بماند تا امام برسد تکلیف اوچیست؟
پاسخ : باید برگردد و اگر برنگشته باید نماز را همراه امام تمام کند و بنابر احتیاط واجب اعاده کند.

فراموشی تشهد توسط امام و تبعیت مأموم از امام [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر در نماز جماعت ، امام جماعت تشهد را فراموش کند و من هم به دلیل پیروی از او نخوانم ، باید دو سجده سهو انجام دهم . ولی من پس از اتمام نماز و در حال رفتن به بیرون مسجد ، آن دو سجده را انجام دادم و ذکر سجده عادی در نماز را گفتم . آیا نماز من باطل است؟
پاسخ : احتياطا لازم است اعاده كنيد.

فراموشی صلوات تشهد در نماز جماعت و متوجه شدن در حال قیام [تبعیت از امام ]

پرسش : چنانچه نمازگزار در نماز جماعت صلوات بعد از تشهد را فراموش نماید و هنگام قیام متوجه شود وظیفه او چیست؟
پاسخ : باید بنشیند و تشهد را بخواند و خود را به امام برساند و نماز را همراه جماعت ادامه دهد و بعد از نماز دو سجده سهو برای قیام بیجا بیاورد.

عدم لزوم متابعت مأموم در اذکار و ادعیه نماز از امام [تبعیت از امام ]

پرسش : آیا مستحب است مأموم همان دعایی که امام جماعت در نماز جماعت میخواند را بخواند؟
پاسخ : مأموم هر دعایی را می تواند بخواند.

اضافه کردن سهوی یک سجده در نماز جماعت [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر مأموم در نماز جماعت یک سجده اضافه به جا آورد حکمش چیست؟
پاسخ : در صورتي كه عمدا نباشد، موجب بطلان نمي شود ولي احتیاطا سجده سهو بجا آورد.

حکم جهل به مسأله ی 1729 [تبعیت از امام ]

پرسش : در صورتی که جاهل به این مسأله (رکوع و سجده قبل از امام جایز نیست، و ماموم بايد كارهاى نماز را مانند ركوع و سجود جلوتر از امام انجام ندهد، بلكه همراه امام يا كمى بعد از او به جا آورد)باشد حکم نمازشان چیست؟
پاسخ : احتیاط واجب اعاده ی نماز است.

معیار عقب افتادن از امام [تبعیت از امام ]

پرسش : عقب افتادن از امام جماعت به چه مقدار است که موجب اشکال در نماز می شود؟
پاسخ : به مقداری که تبعیت صدق نکند.

عقب افتادن از امام در تشهد یا سلام [تبعیت از امام ]

پرسش : اگرمأموم در تشهد یا سلام از امام عقب بیفتد آیا لازم است نیت فرادا کند؟
پاسخ : اگر نماز امام تمام شود و مأموم هنوز مشغول تشهد يا سلام است لازم نيست نيّت فرادا كند.

عقب افتادن از امام به اندازه یک سجده [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر مأموم به اندازه یک سجده از امام عقب بیفتد یعنی اگر امام مشغول سجده دوم باشد مأموم مشغول سجده اول، جماعت به هم نمی خورد؟
پاسخ : باطل نیست ولی عمداً این کار را انجام ندهد.

رها کردن سوره در رکعت سوّم توسط مأموم [تبعیت از امام ]

پرسش : اگر مأموم که یک رکعت از امام عقب است در رکعت سوم سوره را شروع کرده و احتمال دهد اگر سوره را تمام کند به رکوع امام نمی رسد، می تواند سوره را رها کند؟
پاسخ : آری می تواند سوره را رها کند.
تعداد صفحات : 2